ข่าวกิจกรรม NUBIC

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมประธานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมประธานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

รศ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะทำงาน เดินทางเข้าร่วมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เพื่อหารือประเด็นการทำงานและวางแผนการดำเนินงานของเครือข่ายสถานบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการอุดมศึกษา ณ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท จังหวัดน่าน ในวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา