ข่าวกิจกรรม NUBIC

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานบ่มเพาะฯ มอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานบ่มเพาะฯ มอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานบ่มเพาะฯ มอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น กองบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย กองพัฒนาศิษย์เก่า ฯลฯ