ข่าวอบรม/สัมมนา

15 – 17 พฤศจิกายน 2556 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมอบรม ABI (Authorized Business Incubators) “กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ”